آرم موسسه انديشه مانا هنر
كتاب

 بازار یابی ومشتری مداری در بانک

بازار یابی ومشتری مداری در بانک چاپ سوم
تاریخ درج : 1394/02/27
کتاب بازار یابی ومشتری مداری در بانک در راستای آماده سازی کارکنان بانک ها وسازمان های پولی ومالی، آنهارا با نکته هایی ارزشمند، علمی وکاربردی به منظور برقراری ارتباط موثر ومستمر با مشتریان در هر موقعیتی آماده می نماید.
این کتاب در 184 صفحه در قطع رقعی توسط  ناشر(اندیشه مانا) و انتشارات آگاه،رسا و برخی دیگر از کتاب فروشی های تهران، در اختیار خوانند گان ارجمند قرار می گیرد.
  نام نویسنده
 مهدی شاملو نام مؤلف
  نام مترجم
 مدیریت وسازمان نوع کتاب
 رقعی قطع
  قیمت روی جلد

موسسه اندیشه مانا هنر 

نام انتشارات
دسته بندي موضوعي
    www.par30cms.ir